011 5 800 800

011 5 800 800

ඔබේ සිහින නිවස සැබෑවක් බවට පත්කරගැනීම සඳහා යුනියන් බැංකුවෙන් ආකර්ෂණීය පොලී අනුපාත යටතේ නිවාස ණය පහසුකම්.

විශේෂාංග හා ප්‍රතිලාභ

 • අඩුම පොලී අනුපාත
 • ඔබගේ ආපසු ගෙවීමේ හැකියාව අනුව උපරිම ණය ප්‍රමාණය තීරණය වේ.
 • ආපසු ගෙවීමේ කාලය අවුරුදු 20ක් දක්වා
 • කලත්‍රයා සමග හවුලේ ණය අයදුම් කිරීමේ හැකියාව
 • ඉක්මනින් හා පහසුවෙන් ණය පහසුකම් අනුමත කෙරේ.
 • තරගකාරී වාරික යටතේ ණය ආරක්ෂණ ආවරණයක් සහ ගිනි රක්ෂණයක්

සුදුසුකම්

 • වයස අවුරුදු 18 ත් 55 ත් අතර විය යුතු ය.
 • බැංකුව පිළිගන්නා සමාගම් හෝ ආයතනවල රැකියාවේ නියුතු, වැටුප් ලබන පුද්ගලයන් විය යුතු ය.
 • ශුද්ධ මාසික වැටුප අවම වශයෙන් රු. 30,000/- ක් විය යුතු ය.

පහත දේවල් සඳහා යුනියන් බැංකුවේ නිවාස ණය ලබාගත හැක.

 • නිවසක් හෝ ඉඩමක් මිලදීගැනීම
 • නිවසක් ඉදිකිරීම
 • නිවසක කටයුතු සම්පූර්ණ කිරීම
 • නිවසක් අලුත්වැඩියා කිරීම හෝ නිවසට අලුතින් කොටසක් එක්කිරීම
 • නිවස සම්බන්ධයෙන් දැනට ඇති ණය මුදලක් පියවීම

අවශ්‍ය ලිපිලේඛන

 • නිසි ලෙස සම්පූර්ණ කරන ලද ණය අයදුම්පත්‍රය
 • ජාතික හැඳුනුම්පතේ පිටපතක්
 • මෑතකදී ලැබුණු වැටුප් වාර්තාවේ පිටපත්
 • රැකියාව සහ වැටුප තහවුරු කරමින් සේවා ස්ථානය මගින් නිකුත් කරන ලද ලිපියක්

 

 • කොන්දේසි සහිතයි.

අප අමතන්න

අමතන්න

011 5 800 800

ඊමේල්

info@unionb.com

Quick Links
Contact Us
Branch / ATM Locator
Facebook