011 5 800 800

011 5 800 800

සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාර

යුනියන් බැංකුව කවදත් සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාර වලට අත්වැලක් වීම සඳහා දැඩි අවධානයක් යොමුකරන අතර, එම කාණ්ඩයේ ව්‍යාපාර වල අවශ්‍යතා සඳහා ගැළපෙන නම්‍යශීලී විසඳුම් රාශියක් හඳුන්වා දී ඇත. මේ යටතේ නිෂ්පාදනය, බලශක්තිය, ප්‍රවාහනය හා වෘත්තීය සේවාවන් ඇතුළු විශාල පරාසයක් ආවරණය වේ. මෙම අවශ්‍යතා වලට මැනවින් ගැළපෙන පරිදි සැලසුම් කළ විසඳුම් රැසක්, විශිෂ්ටතම සහ ගනුදෙනුකරුවන්ටම සුවිශේෂී වූ සේවාවක් සමගින් පිරිනැමීමට යුනියන් බැංකුව සූදානමින් සිටී.

ඔබේ ව්‍යාපාරය
ඊළඟ මට්ටමට
රැගෙන යන්න

ආයතනික / සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ විසඳුම්

අප අමතන්න

අමතන්න

011 5 800 800

ඊමේල්

info@unionb.com

Quick Links
Contact Us
Branch / ATM Locator
Facebook