011 5 800 800

011 5 800 800

විශේෂාංග හා ප්‍රතිලාභ

 • ඔබ වෙනුවෙන්ම විශේෂ චෙක්පොතක්
 • පස්වරු 4.00 දක්වා චෙක් තැන්පත් කළ හැකි අතර ඒවා පසුදින පස්වරු 4 ට පෙර නිෂ්කාශනය වී ගිණුමට බැර වේ.
 • බැංකු අයිරා පහසුකම් ලබාගත හැක.
 • SMS Alerts නොමිලේ
 • අන්තර්ජාල හා ජංගම දුරකථන බැංකුකරණ සේවා
 • බිල්පත් ගෙවීම් නොමිලේ
 • බැංකු ශාඛාවලින් පිටත පිහිටි ATM යන්ත්‍ර මගින්ද සේවා ලබාගැනීමේ හැකියාව
 • අවශ්‍ය පරිදි කාලයෙන් කාලයට ගිණුම් ප්‍රකාශන ලබාගැනීමේ හැකියාව

සුදුසුකම්

 • වයස අවුරුදු 18 හෝ ඊට වැඩි විය යුතු ය.
 • වලංගු ජාතික හැඳුනුම්පතක් හෝ විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් සහිත ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙකු විය යුතු ය.
 • ගිණුමේ රු. 5,000/- ක් හෝ ඊට වැඩි ශේෂයක් පවත්වාගත යුතු ය.

අයදුම් කරන ආකාරය

 • නිසි පරිදි පුරවන ලද අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
 • අනන්‍යතාව සහතික කළ යුතු ය (ජාතික හැඳුනුම්පත හෝ විදේශ ගමන් බලපත්‍රය ඉදිරිපත් කළ යුතු ය).
 • පදිංචිය තහවුරු කිරීම සඳහා මෑතකදී ලැබුණු බිල්පතක් හෝ බැංකු ප්‍රකාශනයක් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
 • ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා ළඟම පිහිටි යුනියන් බැංකු ශාඛාවට යන්න.

කොන්දේසි අදාළ වේ.

අප අමතන්න

අමතන්න

011 5 800 800

ඊමේල්

info@unionb.com

Quick Links
Contact Us
Branch / ATM Locator
Facebook