011 5 800 800

011 5 800 800

යුනියන් බැංකුව යනු ඔබේ අවශ්‍යතා හොඳින් හඳුනාගත් බැංකුවකි. ඒ නිසා ඔබගේ පුද්ගලික අවශ්‍යතා හෝ ව්‍යාපාර අවශ්‍යතා සඳහා ඔබට වඩාත් හොඳින් ගැළපෙන කල්බදු පහසුකම් ලබාදීමට අපි සූදානමින් සිටින්නෙමු. ඔබගේ ව්‍යාපාර කටයුතුවලට අදාළ රථවාහන සහ යන්ත්‍රසූත්‍ර ආදී විවිධ මිලදීගැනීම් සඳහා අවශ්‍ය මූල්‍ය විසඳුම් අපෙන් ඔබට තරගකාරී අනුපාත සහ නම්‍යශීලී ගෙවීම් ක්‍රම යටතේ හිමි වේ.

ඔබේ ව්‍යාපාරය
ඊළඟ මට්ටමට
රැගෙන යන්න

ආයතනික / සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ විසඳුම්

අප අමතන්න

අමතන්න

011 5 800 800

ඊමේල්

info@unionb.com

Quick Links
Contact Us
Branch / ATM Locator
Facebook