011 5 800 800

011 5 800 800

දීර්ඝකාලීන මූල්‍ය විසඳුම්

දීර්ඝකාලීන ණය සහ සුරැකුම්කරණය වැනි ක්‍රමවේද ඔස්සේ අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට දීර්ඝකාලීන මූල්‍යකරණ විසඳුම් ලබාදීමට අපි කටයුතු කරන්නෙමු. ව්‍යාපාර විවිධාංගීකරණය කිරීම, නව ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීම, ව්‍යාපාරය අලුත් ස්ථානයකට රැගෙන යාම වැනි කටයුතු සඳහා මෙසේ නම්‍යශීලී ගෙවීම් ක්‍රම යටතේ මූල්‍ය පහසුකම් පිරිනැමේ.

ඔබේ ව්‍යාපාරය
ඊළඟ මට්ටමට
රැගෙන යන්න

ආයතනික / සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ විසඳුම්

අප අමතන්න

අමතන්න

011 5 800 800

ඊමේල්

info@unionb.com

Quick Links
Contact Us
Branch / ATM Locator
Facebook