011 5 800 800

011 5 800 800

රැකියා අවස්ථා

දැනට රැකියා අබැර්තු නොමැත. අප සමග රැඳී සිටින්න.

අප කණ්ඩායම් සාමාජිකයින්ගේ අදහස්

නවතම වැඩසටහන්

දිනය / වේලාව වැඩසටහන පැවැත්වෙන ස්ථානය
ජනවාරි 14 Career day රාජකීය විද්‍යාලය

අප අමතන්න

අමතන්න

011 5 800 800

ඊමේල්

info@unionb.com

Quick Links
Contact Us
Branch / ATM Locator
Facebook