011 5 800 800

011 5 800 800

ඔබේ සිහින සැබෑකරගැනීම සඳහා යුනියන් බැංකුවෙන් ඉක්මන් හා නම්‍යශීලී ණය පහසුකම්.

විශේෂාංග හා ප්‍රතිලාභ

 • අඩුම පොලී අනුපාත
 • ඔබගේ වැටුප අනුව උපරිම ණය ප්‍රමාණය තීරණය වේ.
 • පුද්ගලික ඇපකරුවන් අවශ්‍ය නැත.
 • ආපසු ගෙවීමේ කාලය අවුරුදු 5 (මාස 60) ක් දක්වා
 • කලත්‍රයා සමග හවුලේ ණය අයදුම් කිරීමේ හැකියාව
 • දින 5 ක කාලයක් ඇතුළත ණය ක්‍රියාවලිය සිදුකෙරේ.

සුදුසුකම්

 • ශ්‍රී ලංකාවේ පදිංචි ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් විය යුතු ය.
 • වයස අවුරුදු 18 ත් 55 ත් අතර විය යුතු ය.
 • බැංකුව පිළිගන්නා සමාගම් හෝ ආයතනවල රැකියාවේ නියුතු, වැටුප් ලබන පුද්ගලයන් විය යුතු ය.
 • ස්ථිර රැකියාවක මාස 24 කට නොඅඩු කාලයක් සේවය කර තිබිය යුතු ය.
 • දළ මාසික වැටුප අවම වශයෙන් රු. 35,000/- ක් විය යුතු ය.

අවශ්‍ය ලිපිලේඛන

 • නිසි ලෙස සම්පූර්ණ කරන ලද ණය අයදුම්පත්‍රය
 • ජාතික හැඳුනුම්පතේ පිටපතක්
 • මෑතකදී ලැබුණු වැටුප් වාර්තාවේ පිටපතක්
 • රැකියාව සහ වැටුප තහවුරු කරමින් සේවා ස්ථානය මගින් නිකුත් කරන ලද ලිපියක්

අවශ්‍ය අතිරේක ලිපිලේඛන (බැංකුව ඉල්ලා සිටින්නේ නම් පමණි)

 • වැටුප් පැවරුම් ලිපියක්/ස්ථාවර නියෝගයක්
 • අවසන් මාස තුනේ බැංකු ප්‍රකාශ
 • මෑතකදී ගෙවනලද බිල්පත්

 

කොන්දේසි සහිතයි.

අප අමතන්න

අමතන්න

011 5 800 800

ඊමේල්

info@unionb.com

Quick Links
Contact Us
Branch / ATM Locator
Facebook