011 5 800 800

011 5 800 800

විශේෂාංග හා ප්‍රතිලාභ

 • රු. 1,000 ට වැඩි තැන්පතු සඳහා දෛනිකව පොලිය ගණනය කර මාසිකව ගිණුමට බැරකෙරේ.
 • කෙටි පණිවිඩ සේවාව නොමිලේ.
 • අන්තර්ජාල හා ජංගම දුරකථන බැංකුකරණ සේවා.
 • ගිණුම් පාස් පොතක් හෝ බැංකු ප්‍රකාශන යන දෙකෙන් කැමති ක්‍රමය තෝරාගැනීමේ හැකියාව .
 • බිල්පත් ගෙවීම් සේවා නොමිලේ .
 • පොලිය දිනපතා ගණනය කර මාසිකව ගිණුමට බැරකෙරේ.

සුදුසුකම්

 • වයස අවුරුදු 18 හෝ ඊට වැඩි විය යුතු ය.
 • වලංගු ජාතික හැඳුනුම්පතක් හෝ විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් සහිත ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් විය යුතු ය.
 • වෙනත් රටක පුරවැසිභාවය තිබුණද ශ්‍රී ලංකාවේ නිත්‍ය පදිංචිකරුවන්ටද විවෘත කළ හැකි ය.

අයදුම් කරන ආකාරය

 • නිසි පරිදි පුරවන ලද අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය..
 • ගිණුමක් විවෘත කිරීමේදී අවම වශයෙන් රු. 1,000/-ක මුදලක් තැන්පත් කළ යුතු ය.
 • අනන්‍යතාව සහතික කළ යුතු ය (ජාතික හැඳුනුම්පත හෝ විදේශ ගමන් බලපත්‍රය ඉදිරිපත් කළ යුතු ය).
 • පදිංචිය තහවුරු කිරීම සඳහා මෑතකදී ලැබුණු බිල්පතක් හෝ බැංකු ප්‍රකාශනයක් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

කොන්දේසි අදාළ වේ.

අප අමතන්න

අමතන්න

011 5 800 800

ඊමේල්

info@unionb.com

Quick Links
Contact Us
Branch / ATM Locator
Facebook