011 5 800 800

011 5 800 800

ඔබගේ වෙළඳ ගනුදෙනු කළමනාකරණය සඳහා පුළුල් පරාසයක පැතිරුණු වෙළඳ මූල්‍ය සේවා ලබාදීමට අපි කටයුතු කරන්නෙමු.

ආනයන සේවා

  • කෙටිකාලීන ණය.
  • ආනයන ණයවර ලිපි.
  • නැව්භාණ්ඩ සහතික.
  • ගෙවීම් භාරගැනීම.
  • ආනයන ණය.

අපනයන සේවා

  • ණයවර ලිපි උපදෙස්.
  • ඇසුරුම් ණය.
  • ගෙවීම් භාරගැනීමේ සේවා.
  • අපනයන බිල්පත් මිලදීගැනීම.
  • බැඳුම්කර සහ ඇප.

ඔබේ ව්‍යාපාරය
ඊළඟ මට්ටමට
රැගෙන යන්න

ආයතනික / සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ විසඳුම්

අප අමතන්න

අමතන්න

011 5 800 800

ඊමේල්

info@unionb.com

Quick Links
Contact Us
Branch / ATM Locator
Facebook