011 5 800 800

011 5 800 800

நாம் பரந்தளவு வியாபார சேவைகள் தீர்வுகளை உங்களின் வியாபார கொடுக்கல் வாங்கல்களை எளிமைப்படுத்தும் வகையில் வழங்குகிறோம்.

இறக்குமதி சேவைகள்

  • குறுங்கால கடன்கள்.
  • இறக்குமதிக்கான கடன் கடிதங்கள்.
  • கப்பல் போக்குவரத்துக்கான உத்தரவாதங்கள்.
  • உள்ளக கட்டணப்பட்டியல் சேகரிப்புகள்.
  • இறக்குமதி கடன்கள்.

ஏற்றுமதிச் சேவைகள்

  • கடன் ஆலோசனைக்கான கடிதம்.
  • பொதியிடல் கடன்கள்.
  • ஆவணங்கள் சேகரிப்பு.
  • ஏற்றுமதி பத்திரங்கள் கொள்வனவு.
  • பிணைகள் மற்றும் உத்தரவாதங்கள்.

உங்கள் வியாபாரத்தை
அடுத்த நிலைக்கு

கொண்டு செல்லல்

நிறுவனசார் / எஸ்எம்ஈ சேவைகள்

தொடர்புகளுக்கு

எங்களுடன் தொடர்புகொள்ள

011 5 800 800

மின்னஞ்சல்

info@unionb.com

Quick Links
Contact Us
Branch / ATM Locator
Facebook