011 5 800 800

011 5 800 800

நாம் குறுங்கால அடிப்படையிலான தொழிற்படு மூலதன தீர்வுகளை இலங்கை ரூபாயில் அல்லது பிரதான வெளிநாட்டு நாணயங்களில் போட்டிகரமான விலைகளில் வழங்குகிறோம். இதன் மூலம் எமது வாடிக்கையாளர்களுக்கு போட்டிகரத்தன்மை வாய்ந்த அனுகூலத்தை பெற்றுக் கொடுக்கிறோம். எமது தொழிற்படு மூலதன நிதிப் பொருட்களில் உள்ளடங்கும் சில தீர்வுகளாக பின்வருவன அமைந்துள்ளன,

தொழிற்படு மூலதன நிதி

  • மேலதிகப் பற்று
  • குறுங்கால கடன்கள்
  • கூட்டாண்மை கடன் பத்திரங்கள்
  • ஃபெக்டரிங்

உங்கள் வியாபாரத்தை
அடுத்த நிலைக்கு

கொண்டு செல்லல்

நிறுவனசார் / எஸ்எம்ஈ சேவைகள்

தொடர்புகளுக்கு

எங்களுடன் தொடர்புகொள்ள

011 5 800 800

மின்னஞ்சல்

info@unionb.com

Quick Links
Contact Us
Branch / ATM Locator
Facebook