011 5 800 800

011 5 800 800

நீங்கள் ஒரு இறக்குமதியாளர் அல்லது ஏற்றுமதியாளராக இருந்தாலும், நாம் பரந்தளவு வியாபார சேவைகள் மற்றும் தீர்வுகள் ஆகியவற்றை உங்களின் வியாபார கொடுக்கல் வாங்கல்களை வினைத்திறன் வாய்ந்த வகையிலும், திறனான வகையிலும் கையாளக்கூடிய வகையில் வழங்குகிறோம்.

வியாபார நிதி

நீங்கள் ஒரு இறக்குமதியாளர் அல்லது ஏற்றுமதியாளராக இருந்தாலும், நாம் பரந்தளவு வியாபார சேவைகள் மற்றும் தீர்வுகள் ஆகியவற்றை உங்களின் வியாபார கொடுக்கல் வாங்கல்களை வினைத்திறன் வாய்ந்த வகையிலும், திறனான வகையிலும் கையாளக்கூடிய வகையில் வழங்குகிறோம்.

எமது அர்ப்பணிப்பான செயலணியில் முறையான பயிற்சிகளைப் பெற்ற, அனுபவம் வாய்ந்த மற்றும் நிபுணத்துவமான ஊழியர்கள் அடங்கியுள்ளனர். இவர்கள் வெளிநாடுகளில் இடம்பெறும் உங்கள் வியாபார கொடுக்கல் வாங்கல்களின் போது எதிர்பாராமல் ஏற்படும் இழப்புகளை குறைத்துக் கொள்வதற்கு பங்களிப்பு வழங்குகின்றனர்.

அவர்களின் ஒன்றிணைந்த வலிமைகள் மூலமாக உங்களுக்கு இறக்குமதிகள், ஏற்றுமதிகள், பிணைகள் மற்றும் இதர வியாபாரம் சம்பந்தமான சேவைகள் பற்றிய நிபுணத்துவ வழிகாட்டல்களை வழங்குவதுடன், பொருத்தமான தீர்வுகளை பெற்றுக் கொள்வதற்கான ஆலோசனைகளை வழங்கும் வகையி்ல் அமைந்திருக்கும்.

இறக்குமதி சேவைகள்

 • இறக்குமதிக்கான கடன் கடிதங்கள்
 • கப்பல் போக்குவரத்துக்கான உத்தரவாதங்கள்
 • உள்ளக கட்டணப்பட்டியல் சேகரிப்புகள்
 • இறக்குமதி கடன்கள்

பிணைகள் மற்றும் உத்தரவாதங்கள்

 • ஏலம் அல்லது பிணை மனுக்கோரல்கள்
 • முற்கொடுப்பனவு உத்தரவாதங்கள்
 • செயற்திறன்மிக்க பிணைகள்
 • கொடுப்பனவு உத்தரவாதம்

ஏற்றுமதிச் சேவைகள்

 • கடன் ஆலோசனைக்கான கடிதம்
 • பொதியிடல் கடன்கள்
 • ஆவணங்கள் சேகரிப்பு
 • ஏற்றுமதி பத்திரங்கள் கொள்வனவு

உங்கள் வியாபாரத்தை
அடுத்த நிலைக்கு

கொண்டு செல்லல்

நிறுவனசார் / எஸ்எம்ஈ சேவைகள்

தொடர்புகளுக்கு

எங்களுடன் தொடர்புகொள்ள

011 5 800 800

மின்னஞ்சல்

info@unionb.com

Quick Links
Contact Us
Branch / ATM Locator
Facebook