011 5 800 800

011 5 800 800

உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை நாம் வரவேற்கிறோம். சகல வேளைகளிலும் உங்களுக்கு சிறந்த சேவைகளை வழங்க எம்மை அர்ப்பணித்துள்ளோம்

தபால் முகவரி

த.பெ.இல. 348, கொழும்பு

தலைமையகம்

64,காலி வீதி, கொழும்பு 03, இலங்கை

தொலைபேசி

011 237 4100

மின்னஞ்சல்:

info@unionb.com

யூனியன் வங்கி ஸ்விஃப்ட் கோட் – UBCLLKLC

 

மின்னஞ்சல் ஊடாக கிடைக்கம் எந்தவொரு கொடுக்கல் வாங்கல் கோரிக்கைகளையும் நாம் நிறைவேற்றமாட்டோம் என்பதை தயவு செய்து கவனத்தில் கொள்ளவும். வங்கியின் சேவைகள் பற்றிய விபரங்களை பெற்றுக் கொள்ளவும் அல்லது விமர்சனங்களை வழங்கவும் இந்தச் சேவையை பயன்படுத்தலாம்.

பெருமளவான வங்கியியல் சௌகரியம்

தனிநபர் சேவைகள்

Quick Links
Contact Us
Branch / ATM Locator
Facebook