011 5 800 800

011 5 800 800

ඔබගේ අදහස් හා යෝජනා අපි අගය කරන්නෙමු. හැමවිටම ඔබට විශිෂ්ටතම සේවාවක් ලබාදීම අපගේ අරමුණ වේ.

ලිපි එවිය යුතු ලිපිනය :

තැ.පෙ. 348, කොළඹ

ප්‍රධාන කාර්යාලය :

අංක 64, ගාලු පාර, කොළඹ 03.

දුරකථන:

011 237 4100

ඊමේල්:

info@unionb.com

යුනියන් බැංකුවේ SWIFT කේතය – UBCLLKLC

 

ඊමේල් හරහා ලැබෙන ගනුදෙනු ඉල්ලීම් ඉටුකිරීමට කටයුතු නොකරන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. මෙම සේවාව භාවිතා කළ හැක්කේ බැංකුවේ සේවාවන් පිළිබඳව දැනගැනීම සහ ඔබගේ ප්‍රතිචාර බැංකුව වෙත යොමුකිරීම සඳහා පමණි.

Quick Links
Contact Us
Branch / ATM Locator
Facebook