011 5 800 800

011 5 800 800

අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට සිය කෙටිකාලීන වෙළඳ ගනුදෙනුවලදී වැඩි වාසි ලබාදීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රුපියල් හෝ වෙනත් ප්‍රධාන මුදල් වර්ගවලින් කාරක ප්‍රාග්ධන මූල්‍ය විසඳුම් ලබාදීමට අපි කටයුතු කරන්නෙමු.

අපගේ කාරක ප්‍රාග්ධන මූල්‍ය සේවා අතරින් කිහිපයක් පහත දැක්වේ:

  • බැංකු අයිරා
  • කෙටිකාලීන ණය
  • ආයතනික ණය පත්‍රිකා
  • ණය සාධනය

ඔබේ ව්‍යාපාරය
ඊළඟ මට්ටමට
රැගෙන යන්න

ආයතනික / සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ විසඳුම්

අප අමතන්න

අමතන්න

011 5 800 800

ඊමේල්

info@unionb.com

Quick Links
Contact Us
Branch / ATM Locator
Facebook