011 5 800 800

011 5 800 800

විදේශ මුදල් හුවමාරු සේවා

නම්කළ විදේශ මුදල් ගනුදෙනු, මිලදීගැනීම සහ විකිණීම ඇතුළු සේවාවන් සඳහා තරගකාරී අනුපාත පිරිනැමීමට යුනියන් බැංකුව කටයුතු කරයි.

එමෙන්ම විදේශ මුදල් හුවමාරු සම්බන්ධයෙන් ආනයනකරුවන් හා අපනයනකරුවන් මුහුණදෙන අභියෝගවලදී ආරක්ෂාව සැලසීම සඳහා ස්ථාවර මිල ගිවිසුම් ඇතිකරගැනීමටද අප සහය ලබාදෙන්නෙමු.

ඔබේ ව්‍යාපාරය
ඊළඟ මට්ටමට
රැගෙන යන්න

ආයතනික / සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ විසඳුම්

අප අමතන්න

අමතන්න

011 5 800 800

ඊමේල්

info@unionb.com

Quick Links
Contact Us
Branch / ATM Locator
Facebook