011 5 800 800

011 5 800 800

විදේශ මුදල් හුවමාරු සේවා සහ ස්ථාවර ආදායම් බැඳුම්කර ඇතුළු පුළුල් පරාසයක පැතිරුණු භාණ්ඩාගාර සේවා රැසක්ද යුනියන් බැංකුව හරහා ඔබට ලබාගත හැක. ඔබටම සුවිශේෂී වූ අවශ්‍යතාවන්ට ගැළපෙන පරිදි මෙම සේවාවන් ලබාගැනීමේ හැකියාව අප සලසා දී තිබේ.

  • Spot ගිවිසුම්
  • ස්ථාවර හුවමාරු ගිවිසුම්
  • ප්‍රති මිලදීගැනුම් සහ ප්‍රති විකුණුම්
  • භාණ්ඩාගාර බිල්පත්
  • භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර

ඔබේ ව්‍යාපාරය
ඊළඟ මට්ටමට
රැගෙන යන්න

ආයතනික / සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ විසඳුම්

අප අමතන්න

අමතන්න

011 5 800 800

ඊමේල්

info@unionb.com

Quick Links
Contact Us
Branch / ATM Locator
Facebook