011 5 800 800

011 5 800 800

විශේෂාංග හා ප්‍රතිලාභ

 • පහත කාලසීමා අතරින් ඔබ කැමති කාලසීමාවක් තෝරාගෙන ආයෝජනය කළ හැක.
  • මාස 1
  • මාස 3
  • මාස 6
  • මාස 12
  • මාස 24
  • මාස 36
  • මාස 48
  • මාස 60
 • සියලුම ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා ආකර්ෂණීය පොලී අනුපාත හිමි වේ.
 • දැනට පවතින පොලී අනුපාත සඳහා පොලී අනුපාත සටහන බලන්න

සුදුසුකම්

 • වයස අවුරුදු 18 හෝ ඊට වැඩි විය යුතු ය.
 • වලංගු ජාතික හැඳුනුම්පතක් හෝ විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් සහිත ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙකු විය යුතු ය.
 • කුමන රටක පුරවැසිභාවය තිබුණද ශ්‍රී ලංකාවේ පදිංචි වී සිටින අයටද අයදුම් කළ හැක

අයදුම් කරන ආකාරය

 • නිසි පරිදි පුරවන ලද අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
 • අනන්‍යතාව සහතික කළ යුතු ය (ජාතික හැඳුනුම්පත හෝ විදේශ ගමන් බලපත්‍රය ඉදිරිපත් කළ යුතු ය).
 • පදිංචිය තහවුරු කිරීම සඳහා මෑතකදී ලැබුණු බිල්පතක් හෝ බැංකු ප්‍රකාශනයක් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

කොන්දේසි අදාළ වේ.

අප අමතන්න

අමතන්න

011 5 800 800

ඊමේල්

info@unionb.com

Quick Links
Contact Us
Branch / ATM Locator
Facebook